09 sierpnia 2020

Regulamin 

 

Fenomeny Muzyczne  2020

I Międzynarodowy  Konkurs Pianistyczny  on-line

Regulamin Konkursu

 

Informacje ogólne

 1. Organizatorem I Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego Fenomeny Muzyczne jest Fundacja Pro Juventus dalej nazywany Konkurs Fenomeny Muzyczne 2020
 2. Konkurs Fenomeny Muzyczne 2020 jest otwarty dla wszystkich chętnych uczniów, studentów i profesjonalnych muzyków w klasie fortepianu i ma charakter jednoetapowy, przeprowadzony  w całości on-line.
 3.  Jury Konkurs Fenomeny Muzyczne 2020 składa się ze światowej sławy koncertujących pianistów oraz wybitnych pedagogów: Janusz Olejniczak, Andrzej Jasiński, Jerzy Sterczyński, Justyna Galant – Wojciechowska, Anna Borkowska a dyrektorem konkursu jest prezes Fundacji Pro Juventus Dorota Budejko.
 4. Wszystkie informacje o Konkurs Fenomeny Muzyczne 2020  znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.fenomenymuzyczne.pl (wersja polska)
 5. Zgłoszenia  są przyjmowane od 10 sierpnia do 31 grudnia 2020 r.

 

Zasady uczestnictwa

Do Konkursu mogą przystąpić młodzi pianiści, a przydział do grup wiekowych odbywa się zgodnie z rokiem urodzenia:

                     Grupa I – urodzeni  2011 roku i później

        Grupa II – urodzeni w latach 2008 – 2010

                                               Grupa III  – urodzeni w latach 2005 – 2007

        Grupa IV – urodzeni w latach 2002 – 2004

        Grupa V  –   urodzeni  2001 i wcześniej 

                Uczestnik ma zawsze możliwość wyboru grupy wyższej.

 

Czas nagrania :

  1. Grupa I  -  do 5 minut
  2. Grupa II  – do 10 minut
  3. Grupa III  – do 15 minut
  4. Grupa IV,  Grupa V – do 20 minut

               

Program            

 • Program dla grup I i II jest programem dowolnym,
 • dla grup III, IV i V   -  repertuar powinien zawierać klasyczne allegro sonatowe oraz utwór wirtuozowski (ewentualnie utwór/y dodatkowe)  

                                                                                                                   i uwzględniać określony powyżej czas nagrania dla każdej z grup.

 • Przekroczenie czasu gry może skutkować odrzuceniem kandydata. 
 • Program należy wykonać z pamięci.

 

Zasady nagradzania i rodzaje nagród

Przewiduje się nagrody i wyróżnienia w poszczególnych grupach. Lista nagrodzonych z wyszczególnieniem przyznanych nagród zostanie podana do publicznej wiadomości.

Wszyscy uczestnicy otrzymają  dyplomy uczestnictwa przesłane na wskazany w zgłoszeniu adres mailowy. A laureaci miejsca I i nagród specjalnych otrzymają specjalnie przygotowaną statuetkę Fenomeny Muzyczne 2020.

Przewidziane są nagrody pieniężne i rzeczowe.

Lista nagród będzie sukcesywnie aktualizowana na stronie: www.fenomenymuzyczne.pl, www.musicphenomena.com 

Jury  przewiduje przyznanie dodatkowych nagród:

                                                 dla osobowości artystycznej "Fenomen Muzyczny 2020"

                                                 za najlepsze wykonanie utworu Fryderyka Chopina

                                                 za najlepsze wykonanie utworów popularyzujących twórczość Marii Szymanowskiej

 

Przyznaniu nagród wykraczających poza miejsca i  gwarantowane wyróżnienia decyduje Jury.

Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania części nagród, dzielenia nagród i miejsc ex aequo, a także do podziału miejsc i nagród specjalnych według własnego uznania.

Decyzje Jury są nieodwołalne i niezaskarżalne.

Istnieje możliwość uzyskania pisemnej opinii na temat prezentacji uczestnika za dodatkową opłatą, zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy: kontakt@fenomenymuzyczne.pl (język polski) 

 

Zasady przesyłania zgłoszeń

O zakwalifikowaniu uczestnika do konkursu decyduje wysłanie zgłoszenia wg zasad regulaminu do 31.12.2020.

Elektroniczny formularz zgłoszeniowy dla uczestników Ogólnopolskiego Internetowego Konkursu Pianistycznego jest dostępny na stronie. www.fenomenymuzyczne.pl (jęz. polski)

Przed wypełnieniem zgłoszenia należy zamieścić w serwisie YouTube film z nagraniem prezentacji w  formule dostępu prywatnego.

Do zgłoszenia należy dołączyć skany następujących dokumentów:

a) formularz zgłoszeniowy – do pobrania ze strony

b) kopię dokumentu potwierdzającego datę urodzenia

c) krótką notę biograficzną – dossier wykonawcy

d) dowód wpłaty wpisowego

e) zdjęcie portretowe w rozdzielczości  min 150dpi

 

Wpłaty od uczestników

Uczestników obowiązuje opłata wpisowego za zgłoszoną prezentację w wysokości:

 1. uczestnicy grupy I i II   -   50 EURO – lub 200 złotych

(wczesna rejestracja do 15.11.2020 40 EURO – lub 170 złotych)

 1. uczestnicy grupy III , IV  i V -  70 EURO – lub 300 złotych

(wczesna rejestracja do 15.11.2020 60 EURO – lub 250 złotych)

 1. Wpisowe  należy wpłacić na konto:

Fundacja Pro Juventus nr konta: PL 11 1090 1014 0000 0001 3620 1509  IBAN :

z podaniem w tytule przelewu: Darowizna (Fenomeny Muzyczne 2020) i nazwisko uczestnika

Uczestnicy, którzy w dniu poprzedzającym rozpoczęcie Konkursu nie będą mieli ukończonych 18 lat, powinni dołączyć do zgłoszenia oświadczenie jednego z rodziców/opiekunów o zgodzie na uczestnictwo w Konkursie.

W przypadku rezygnacji z Konkursu wpisowe nie podlega zwrotowi.

 

Nagrania

Nagranie powinno spełniać następujące kryteria:

 • film powinien stanowić jeden niepodzielny plik zrealizowany ze statywu, nie może nosić oznak łączenia i ingerencji
 • nagranie powinno być umieszczone w serwisie YouTube w kanale prywatnym z udostępnieniem linku
 • dostęp do nagrania nie może być blokowany do dnia zakończenia konkursu czyli ogłoszenia wyników,
 • na filmie musi być widoczna cała sylwetka wykonawcy,
 • tytuł nagrania ma obejmować: imię i nazwisko, wiek uczestnika  (liczony rocznikowo)
 • opis nagrania ma obejmować repertuar z uwzględnieniem: kompozytora, tytułu utworu, ewentualnych numerów, opusów, części itp.
 • jakość nagrania podlega weryfikacji (preferowana jakość HD) - w przypadku jakości uniemożliwiającej dokonanie rzetelnej oceny uczestnika organizatorzy mają prawo zażądać przesłania nagrania o lepszej jakości obrazu czy dźwięku

 

Terminy

 1. Termin przyjmowania zgłoszeń - do  312.2020 roku.
 2. Zgłoszenia wysłane po 31.12.2020 r. nie zostaną przyjęte.
 3. Ogłoszenie wyników części konkursowej - do 30 stycznia  2021 roku.
 4. Lista nagrodzonych z wyszczególnieniem przyznanych nagród zostanie podana do publicznej wiadomości i zamieszczona na stronie internetowej :  www.fenomenymuzyczne.pl (wersja polska)

 

Zgody

Uczestnicy są zobowiązani udzielić Fundacji Pro Juventus  nieodpłatnego zezwolenia na korzystanie z wykonań artystycznych i rozporządzanie prawami do nich na następujących polach eksploatacji:

 • utrwalanie i zwielokrotnianie: wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy wykonań artystycznych, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz cyfrową
 • rozpowszechnianie: nadawanie i reemitowanie oraz odtwarzanie i publiczne udostępnianie utrwaleń wykonań artystycznych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie.

Uczestnicy przystępujący do Konkursu wyrażają zgodę na publiczne udostępnienie nagrania przez organizatorów za pośrednictwem własnych stron internetowych i zaprzyjaźnionych serwisów

 

Informacje uzupełniające

Uczestnicy i ich prawni opiekunowie akceptują postanowienia Klauzuli Informacyjnej stanowiącej integralną część Regulaminu

Pytania w sprawie konkursu, opinii, prośby, uwagi i sugestie prosimy kierować bezpośrednio na adres poczty elektronicznej: kontakt@fenomenymuzyczne.pl (język polski)

 

Klauzula informacyjna

 1. Do przeprowadzenia Konkursu niezbędne jest podanie następujących danych osobowych: uczestnika (imię i nazwisko, imię i nazwisko opiekuna/ów (jeżeli dotyczy), imię i nazwisko nauczyciela.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Pro Juventus, email: fundacjaprojuventus@gmail.com.
 3. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i promocji Konkursu.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest regulamin Konkursu  – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 5. Ponadto informujemy, że pozyskane dane osobowe przetwarzane będą przez okres przygotowania, realizacji i podsumowania wydarzenia. Dodatkowo Administrator zastrzega, że niektóre dane osobowe będą archiwizowane przez okres dłuższy, celem realizacji obowiązku prawnego wynikającego z aktualnie obowiązującego prawa w szczególności prawa rachunkowego i podatkowego.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – powyższe prawa ograniczać może obowiązek prawny nałożony na Administratora.
 7. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Podanie danych osobowych wymagane jest do wysłania zgłoszenia i wzięcia udziału w wydarzeniu. Niepodanie danych będzie jednoznaczne z brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie.
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

 

II Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny Fenomeny Muzyczne 2023

 1. pl
 2. en
 1. pl
 2. en
 1. pl
 2. en
 1. pl
 2. en
 1. pl
 2. en
 1. pl
 2. en

sfinansowano ze środków Fundacji PZU

Niech świat Cię usłyszy ! 

Kontakt

stawia sobie za cel promocję młodych muzyków w szerokim aspekcie propagowania talentów muzycznych, starając się uwypuklić indywidualny rys każdego z nich.

Fundacja Pro Juventus

Fundacja Pro Juventus

Media Społecznościowe